ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Alulírott Tóth Mária egyéni vállalkozó, Adatkezelőként tiszteletben tartom mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett vagyok ezek védelmében. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az alábbi kötelező tájékoztatást adom:

Az Adatkezelő adatai:

Név: Tóth Mária egyéni vállalkozó

Székhely: 8000 Székesfehérvár Olaj u. 70.

Kapcsolattartás: Tel.: +36 20 326 44 12

Facebook: Gyöngyház –  Érzelmi Stresszoldás 

E-mail: kapcsolat.stresszoldas@gmail.com

Adatvédelmi Tisztviselő: az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton a fent megjelölt címre és névre elküldheti. Válaszomat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldöm az Ön által kért címre.

Adatfeldolgozás: adatfeldolgozó igénybevétele nem történik.

Külföldi adattovábbítás: nem történik külföldre továbbítás.

 1. Adakezelési célok

Oktatás és fizikai közérzetet javító szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, a szolgáltatást igénybevevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezelem. 

 1. Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználáshoz 

Az Ön személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák meg, mint jogalapok: 

a) Az Ön személyes adatának használata ahhoz szükséges, hogy a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát állíthassak ki.  Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont 

b) Telefonszámára és  nevére kizárólag időpont-egyeztetés céljából van szükség. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont. Hozzájárulását a telefonszám és neve megadásával adja meg. Amennyiben ezeket nem adja meg, a szolgáltatást nem tudja igénybe venni. 

 1. Az adatkezelés időtartama

A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább nyolc évig őrzöm meg.

A kapcsolattartás céljából megadott adatokat évente törlöm.

 1. Érintetti jogok 

A személyes adataihoz kapcsolódóan Önnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak. Amennyiben ezekhez kapcsolódóan további információt szeretne kapni vagy bármelyikkel élni kíván, bármikor kapcsolatba léphet velem. 

Érintetti jogok: 

a) hozzáférés, az Önre vonatkozó, általam kezelt adathoz;

b) amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;

c) az Önre vonatkozó általam kezelt adat törlése, ez a jog kizárólag a kapcsolattartási adatokra vonatkozik;

d) az adat kezelésének korlátozása;

e) az Ön személyes adatának direkt marketing célokra való használatának megtiltása;

f) személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;

g) bármely Önre vonatkozó, általam kezelt személyes adatról másolat adása; 

h) tiltakozás a személyes adatok általam történő használata ellen.

 1. Jogorvoslati tájékoztatás

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) ugyfelszolgalat@naih.hu.

Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Tevékenység: számviteli bizonylat kiállítása

Kezelt adatok: név, lakcím, (adószám) 

Adatkezelési cél: számla kiállítása szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan 

Adatkezelési jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont Adattovábbítás: NAV felé 

Tárolás módja és ideje: Legalább 8 év

Kapcsolattartási adatok: név, telefonszám

Adatkezelési cél: időpont egyeztetés

Adatkezelési jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont Adattovábbítás: nem történik

Tárolás módja és ideje: egy év

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu
  Honlap:https://naih.hu/